تیم تحریریه فیت شیپ، نویسنده در مجله تناسب اندام فیت شیپ